מפת הדרכים ביבליוגרפיה על עצמי 
 ביבליוגרפיה
 
 • בן-דב, י' (2000). אוריינות ליניארית ואוריינות רשתית. תקצירי הרצאות שניתנו בכנס סקריפט, האגודה הישראלית לאוריינות.

 • גבעון, י' (תשנ"ה). רשת האוריינויות: האוריינות מרובת הפנים. חלקת לשון 20 - 19, עמ' 23 - 6.

 • גבעון, י' (תשנ"ט). מאז ומתמיד האוריינות היא מפגש של אדם עם טכנולוגיות מידע. סקריפט (אוריינות: חקר, עיון ומעש) 1,
  עמ' 126 - 107.

 • לאיון, ג"ר (תש"ס). אוריינות של ילדים. דפים 29, עמ' 202 - 194.

 • ליבמן, צ', לוי-קרן, מ' ולוי, א' (תשנ"ד). דו"ח הערכה - בדיקה מנתבת. בתוך: טיפוח קריאה והבנת הנקרא אצל תלמידים מתקשים בחטיבת הביניים. ירושלים: משרד החינוך והתרבות, האגף לתכניות לימודים.

 • מינקוביץ, א', דיוויס, ד' ובאשי, י' (1977). הערכת ההישגים החינוכיים בביה"ס היסודי בישראל (מחקר ואן-ליר). ירושלים: ביה"ס לחינוך של האוניברסיטה העברית בירושלים.

 • פעילויות לטיפוח כשירות אוריינית. בתוך: טיפוח כשירות אוריינית: מיפוי עקרונות ושיטות הוראה בבתי-ספר יסודיים, תשנ"ח. ירושלים: משרד החינוך ,אגף הערכה ומדידה, תש"ס, עמ' 5.

 • עשת, י' (2003). אוריינות דיגיטלית (Digital Literacy): מסגרת מושגית ויישומיה בהוראה בסביבות עתירות טכנולוגיה. בתוך: תקצירי ההרצאות בכינוס: "כלים דידקטיים להוראה מרחוק בשירות המתנסה בהוראה". מכון מופ"ת, כ באייר תשס"ג, 22 במאי 2003.

 • פורום ההיפרטקסט: (בהנחיית צ' שראל): http://forums.macam.ac.il/showforum.asp?id=980.

 • שראל, צ' (תשס"ד). אוריינות היפרטקסטואלית - מקסם שוא או אפשרות מעשית? בתוך: למ"ד לאיל"ש (קובץ מחקרים במלאות שלושים שנה לאגודה הישראלית לבלשנות שימושית). שלזינגר, י', ומוצ'ניק מ', עורכים, ירושלים: צבעונים הוצאה לאור, עמ' 357 - 372.

 • שריג, ג' (תשנ"ה). לקראת הבנת המושג "אוריינות". החינוך וסביבו י"ז. (שנתון מכללת סמינר הקיבוצים), עמ' 98 - 69.

 • Anonymous (2003). New OECD report offers insights into adolescents' reading performance.
  Reading Today; 20/4, Newark: Feb/Mar. Available: www.proquest.com.

 • Bean, T.W. (2001, December/January). An update on reading in the content areas: Social constructionist dimensions.
  Reading Online, 5(5). Available: www.readingonline.org/articles/art_index.asp?HREF=/articles/handbook/bean/index.html.

 • Bertelsen, C.D. & Fisher, J.M. (2002). Mediating Expository Text: Scaffolding and the Use of Multimedia Curricula.
  Reading Online. Available: www.readingonline.org/articles/art_index.asp?HREF=/articles/bertelsen.

 • Brookes, W. and Goodwyn, A. (1998). A paper presented at the BERA Conference at Queens University, Belfast.( Summer). Reading Online. www.readingonline.org.

 • Chandler-Olcott; K. & Mahar, D. (2003). "Adolescents' anime-inspired fanfictions": An exploration of multiliteracies. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 46/7. www.proquest.com.

 • Cockcroft. J.D. (2000). Literacy and Illiteracy. Grolier- Multimedia Encyclopedia.

 • Corio J. (2002). Reading comprehension on the Internet: Expanding our understanding of reading comprehension to encompass new literacies. The Reading Teacher; 56/5. www.proquest.com.

 • Downes, S. (2002). New Definition of Literacy. Available: www.internettime.com/blog/archives/000264.html.

 • El-Hindi, A.E. (1999). Beyond Classroom Boundaries: Constructivist Teaching with the Internet.
  Reading Online. www.readingonline.org.

 • Johnson, D. (1995). Student access to the Internet: Librarians and teachers working together to teach higher level survival skills. Emergency Librarian, 22(3).

 • Kaplan , N. (1995). E-Literacies: Politexts, Hypertexts, and Other Cultural Formations in the Late Age of Print. Computer-Mediated Communication Magazine Volume 2, Number 3. March 1, 1995 / Page 3 www.december.com/cmc/mag/1995/mar/hyper/Literacies_624.html.

 • Kist, W. (2000). Beginning to create the new literacy classroom: What does the new literacy look like?
  Journal of Adolescent & Adult Literacy; Newark; May.

 • Leu, D.J. (2001). Developing New Literacies: Using the Internet in Content Area Instruction.
  Journal of Adolescent & Adult Literacy

 • Maloney, V.H. (2003). Connecting the texts of their lives to academic literacy: Creating success for at-risk first-year college students. Journal of Adolescent & Adult Literacy Newark: 46/8. pg. 664.

 • Mihai, N. (1997). The Civilization of Illiteracy. Dresden, Germany: Dresden University Press. Reviewed by Stephen Petrina, JTE 2000. Inc. http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/v11n2/petrina.html.

 • Oberg, D. (1993). Another Literacy for the 21st century: Media and information literacy. www.slis.ualberta.ca/oberg_literacy.htm (originally published in 1993 in ira Connections 8(1), pp. 9-11.).

 • O'Donnell, A.M. et al. (1985). Promoting Functional Literacy through Cooperative Learning. Journal of Reading Behavior 22/4. pp. 339 - 40.

 • Olson, D.R. (1996). The World on Paper. (The conceptual and cognitive implications of writing and reading). Cambridge: Cambridge University Press.

 • New London Group (1996). A Pedagogy of multiliteracies: Designing Social Futures.
  Harvard Educational Review, 66/1. pp. 60 - 92.

 • Roe, B.D. et al. (1978). Reading Instruction in the Secondary School.
  Chicago: Rand McNally College Publishing Company.

 • Semali, L.M. (2001). Defining New Literacies in Curricular Practice.
  Reading Online, 5(4). www.readingonline.org/newliteracies/lit_index.asp?HREF=semali1/index.html.

 • Stock, B. (1983). The Implications of Literacy.
  Princeton, N.J. Princeton University Press.

 • UMICH (1996). 1. Practicum 2. Upper Level Writing Requirements. Michigan: University of Michigan.
  English Composition Board. Online: www.umich.edu.

 • Wray, D. & Lewis, M. (1998). An Approach to Factual Writing
  Reading Online. May. www.readingonline.org/articles/writing/index.html.

 ראש העמוד to_top